Menorca Britannia
Menorca Britannia logo

Menorquin English words.

 
EnglishEnglishEspañolEspañol

Els anglicismes d’el sigle xviii en sa llengua menorqui de avui
Las palabras ingles d’el siglo xviii en la idioma menorquin de hoy

English words of the xviii century in the menorquin language of today
Researched from various archives, documents & books

 

Jump to :- A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

ASQUENS

 • Anglès                     To ask
 • Menorquin               Demanar
 • Castilliano                Pregontar

AVAVOL

 • Anglès                     Evens all (ball games, petanc and marbles)
 • Menorquin               El mateix nombre de punts amdós jugador (als jocs de mèrviis o petanc)
 • Castilliano               eE mismo numero de puntos de ambos jugadores de juegos de bola.

BAIENBAI

 • Anglès                    By and by
 • Menorquin              Més tard, després
 • Castilliano               Mas tarde

BÉC

 • Anglès                     Back
 • Menorquin               Fer un bèc, dormir
 • Castilliano                A dormir

BECASTEM

 • Anglè                       Back stamp
 • Menorquin               Clatellada
 • Castilliano

BÈGUER

 • Anglès                      Beggar
 • Menorquin               Captaire
 • Castilliano                Mendigo

BÈRECS

 • Anglès                      Barracks
 • Menorquin               Caserna
 • Castilliano                Cuartel

BERGUIN

 • Anglès                      Bargain
 • Menorquin               Contracte ("fer un berguin"  era contracte els serveis d'una prostituta)
 • Castilliano                Pacto, ganga

BERIOUS

 • Anglès                      Barrack house or quarter
 • Menorquin               Quarter militari
 • Castilliano                Casa d'el cuartel militario

BÈTEM

 • Anglès                      Batten (as in wooden batten)
 • Menorquin               Llisto, taula, post (como en fusteria)
 • Castilliano                Tabla (de madera)

BIT

 • Anglès                     Bit (as in drill bit)
 • Menorquin               Bit (como el bit de cantell en fusteria)
 • Castilliano               Barrena (taladro)

BITER

 • Anglès                     Bitter (as in beer)
 • Menorquin               Beguda amarga
 • Castilliano                Cerveza inglès

BLÉCBOL

 • Anglès                     Black ball (as in cleaning boots)
 • Menorquin               Massa de betum per a netejar sabates
 • Castilliano                Bolla negra  (betûn para limpiar botas)

BLÈC

 • Anglès                      Black
 • Menorquin               Negre
 • Castilliano                Negro/a

BLÈC-VERNIS

 • Anglès                      Black varnish
 • Menorquin               Vernis negre
 • Castilliano                 Barnis negro

BÒDREM

 • Anglès                      Bottom
 • Menorquin               Fons, (bocins de pel que posen dins la sabata entre la jus-sola I la sola)
 • Castilliano               Fondo, planta (de pie), suela (de zabatas), quilla (de barco)

BOI

 • Anglès                      Boy
 • Menorquin               Allot, (en l'expressió ' quatre jans I un boi')
 • Castilliano                 Chico, muchacho o niño

BOINDER

 • Anglès                      Bow window or bay window
 • Menorquin               Finestra d'arc
 • Castilliano                Ventana salediza radii de arco (typo inglès)

BORN o BORD

 • Anglès                      Board (of timber) a word used by carpenters
 • Menorquin               Plat de fusta (paraula de fusterias)
 • Castilliano                Plancha de madera (una palabra de carpinteros)

BÓTIL

 • Anglès                      Bottle
 • Menorquin               Botil (de cristal o pedra)
 • Castilliano                Botella (de cristal o gres)

BRED

 • Anglès                      Brad (small nail or tack used by carpenters or cobblers)
 • Menorquin               Clau pla I estret de sabeters I fusters
 • Castilliano               Jachuela (como en el carpenteria o zapateria)

BRICBARCA

 • Anglès                     Brig or brigantine (type of naval vessel)
 • Menorquin               Berganti (barca naval)
 • Castilliano                Bergantine (un tipo de barco naval)

BULI

 • Anglès                      Bully
 • Menorquin               Fatxenda
 • Castilliano                Matón o matóna

CLIN

 • Anglès                      Clean (adjective or verb)
 • Menorquin               Net, netejar
 • Castilliano                 Limpio/a o limpiar

DÈVILS

 • Anglès                      Devils
 • Menorquin               Dimonis
 • Castilliano                Diablos, demonios

ENCLOVA

 • Anglès                      Clover, as in the plant
 • Menorquin               Trèbol, planta de l’espècie Trigonella foenum
 • Castilliano                 Trèbol

ESCREP

 • Anglès                      Scrap, as in scrap of (metal, wood food etc.)
 • Menorquin               Fragment, tros petit
 • Castilliano                Chatarra, restos, pedacito

ESCRÈPEL

 • Anglès                       Scraper, as in paint scraper or wood file
 • Menorquin                 Gratado, rascador (per a allisar la fuster)
 • Castilliano                  Raspador, (fuera de puertas—— limpiabarros)

ESCRÚ

 • Anglès                       Screw, as in wood screw
 • Menorquin                 Tornillo de fuster
 • Castilliano                 Tornillo de Madera

ESTORNSCRÚ

 • Anglès                        Screwdriver
 • Menorquin                 Tornescrú, tornavis
 • Castilliano                  Destornillador

ESQUICS

 • Anglès                        Kick, as in kick the ball
 • Menorquin                  Esquics, pluralitzant una paruala anglesa singular.
 • Castilliano                   Patada, como patado el balón

ESTANFÈS

 • Anglès                        Stand and face (military, attention & face front)
 • Menorquin                  Dos palabras inglesas juntas. Orden military   
 • Castilliano                  “mantenerse firme ycara frente”

ESTEC o ESTIC

 • Anglès                        Stick, as in walking stick or baton
 • Menorquin                  Bastó llarg I prim o un pal
 • Castilliano                   Palo, bastón 

ESTÈPEL

 • Anglès                         Staple, as in staple gun or staple together
 • Menorquin                   Grapadora, como màquina grapadora
 • Castilliano                    Grapa

ESTONX

 • Anglès                         Stance, as in posture
 • Menorquin                   Posició, como postura
 • Castilliano                    Postura, actitud como adopter una actitud

ESTOP

 • Anglès                         Stop, as in bring to a halt or end.
 • Menorquin                  Aturar, término
 • Castilliano                   Parada, pararse, halto

EUT

 • Anglès                        Out, as in a game “out”, or out of bounds
 • Menorquin                  En el joc de mèrvels per dir quan el mèrvel era for a del de joc
 • Castilliano                   Fuera, en un juego de canicas quando el canica estan fuera el campo de juego,

FÁITIM

 • Anglès                        Fighting
 • Menorquin                  Baralla, batussa
 • Castilliano                   Combate, batalla

FLOR

 • Anglès                       Floor
 • Menorquin                 Paviment de fusta
 • Castilliano                  Suelo

FULETOP

 • Anglès                       Full to the top, full up
 • Menorquin                 Ple fins al limit’
 • Castilliano                 Hasta el tope, lleno/a

GALIP

 • Anglès                       Gallipot, a small glazed earthenware pot, terracotta pipe for  smoking
 • Menorquin                 Pipa de terracotta I vimet’
 • Castilliano                 Pipa de fumadores

GIN

 • Anglès                       Type of gin introduced by the English
 • Menorquin                Beguda  Menorquina, semblant a la ginebra, introduïda pels  Anglesos
 • Castilliano                 Tipo de ginebra introducir por los Ingleses

GREVI

 • Anglès                      Gravy (over meat)
 • Menorquin                Greix o suc que es desprèn de la carn mentres la couen
 • Castilliano                 Salsa de carne

GROG

 • Anglès                      Naval military term for any alcoholic beverage
 • Menorquin                Beguda alcohòlica
 • Castilliano                Bebida  alcohólica

GUÉNC

 • Anglès                       Gang (of  workmen or group of seamen)
 • Menorquin                Un grup de mariners per a fer treballs feixucs
 • Castilliano                 Cuadrilla o brigade de trabajadores marinerers

GUÈTES

 • Anglès                       Gaiters (worn round ankles by soldiers and hunters)
 • Menorquin                Polaina (coneguda pels caçadors de Minorca)
 • Castilliano           
  

HEVRESAC

 • Anglès                        Haversack or  seamans kitbag
 • Menorquin                  Motxilla (de caçador)
 • Castilliano                  mochila

IN/INT

 • Anglès                       In or into
 • Menorquin                 Dins o dintre
 • Castilliano                  En, o dentro de

JAN/JANA/JANS

 • Anglès                         A british soldier or seaman (and the plural)
 • Menorquin                  Soldat o mariner Anglès
 • Castilliano                   Un soldado o marinero Bitánico

LESI

 • Anglès                        Lazy
 • Menorquin                  Peresós, mandrós
 • Castilliano                  Perezoso/a

LET

 • Anglès                        Lath (of timber, in carpentry)
 • Menorquin                  Llistó, mida de fusteria
 • Castilliano                   Listón, (de carpenteria)

MÀITER

 • Anglès                        Mitre (as in mitred angle)
 • Menorquin                  Angle (que uneix les portes)
 • Castilliano                  Inglete

MEN/s

 • Anglès                        (plural of) man
 • Menorquin                  Home/homes
 • Castilliano                  Hombre/hombres

MÈRVELS

 • Anglès                       Marbles (as in game of marbles)
 • Menorquin                Mèrvels (dins joc de mèrvels)
 • Castilliano                 Canica (como jugar las canicas)

MILEDI

 • Anglès                        Milady
 • Menorquin                 Senyoreta
 • Castilliano                  Doña elegante, o de buena presencia

MILORD

 • Anglès                        Milord
 • Menorquin                 Home elegant I ric
 • Castilliano                  Don elegante y rico

MITJAMEN

 • Anglès                        Midshipman
 • Menorquin                 Guardiamarina (classe mtjana de l’armada anglesa)
 • Castilliano                  El grado medio de la armada  ingles (primero grado de los oficiales)

MOC

 • Anglès                       Mug (vessel for drinking)
 • Menorquin                 Pitxer  (d’argila o de vidre)
 • Castilliano                 Tazón o jarra

MÒGUIN/MÒGUINI

 • Anglès                     Mahogany
 • Menorquin               Caoba
 • Castilliano               Caoba

NÈBERA

 • Anglès                    Neighbour
 • Menorquin             Vesi
 • Castilliano              Vecino/a

NÈPEL

 • Anglès                    An apple
 • Menorquin             Una poma
 • Castilliano              Una manzana

NEVERSÓ (prunes de——)

 • Anglès                   Never saw . ( as Governor Kane in Mahon market said  “I never saw such  plums”)
 • Menorquin             Mai he vist (aquestes prunes)
 • Castilliano              Nunca visto

NIGUEL

 • Anglès                    Nickel, a small coin
 • Menorquin             Moneda petita o les bolles més petit del joc de mèrvels
 • Castilliano              Moneda pequeña

NÒQUEL

 • Anglès                   Knuckle
 • Menorquin
 • Castilliano              Nudillo

OX

 • Anglès                    Oxen or cow
 • Menorquin             Bou
 • Castilliano              Buey

PÈNEL

 • Anglès                    Panel (as in door panel)
 • Menorquin             Entrepany
 • Castilliano              Entrepaño

PENI

 • Anglès                    Penny
 • Menorquin             Diners o moneda petita Ingles
 • Castilliano              Dinero pequeno Ingles

PEPELMEN

 • Anglès                    Peppermint (sweets)
 • Menorquin             Pindoles petites de menta
 • Castilliano              Pastillas de menta

PINXA

 • Anglès                    Pilchard (small sardines)
 • Menorquin             Sardina  enllaunada
 • Castilliano              Sardina pequena

PÍQUELS

 • Anglès                    Pickles
 • Menorquin             Encurtits envinagrats
 • Castilliano              Encurtidos, conserver en adobe, vinagre o escabeche

PLÈ

 • Anglès                    Play
 • Menorquin             Joc, jugar
 • Castilliano              Juego, jugar

PLENTI

 • Anglès                    Plenty, abundant
 • Menorquin             Abundant
 • Castilliano              Abundancia o bastante

PÚDIN

 • Anglès                    Pudding
 • Menorquin              Pastis anglès, blan o póc dur, fer generalment de farina barrejada   amb mel I llet, ous I altres ingredients, Els púdins menorquins es poden fer de moltes classes de fruites.
 • Castilliano             Postre, typical de Ingleterra.

PUNX

 • Anglès                 Punch (fruit and/or alcoholic)
 • Menorquin          Beguda composta d’alcohol (rum o conyac) amb aigua, sucre I clovella de llimona.
 • Castilliano           Bebida alcoholica con ron o conyac, agua,azucar limon etc.

QUEC

 • Anglès                   Cake
 • Menorquin            Pastis dolce
 • Castilliano             Pastel dolce

QUEN

 • Anglès                   Can (as in tin can or pail)
 • Menorquin            Llauna, recipient emprat pels mestres de cases
 • Castilliano             Una lata o bidón

QUÈP

 • Anglès                   Cap or hat
 • Menorquin            Gorra, barretina
 • Castilliano             Gorra o sombrero

QUIC

 • Anglès                   Quick
 • Menorquin            Rapid, significat de rapidesa
 • Castilliano             Rápido, pronto, con velocidad

QUIS

 • Anglès                   Kiss
 • Menorquin            Besar
 • Castilliano             Beso

Quiter, Quitil

 • Anglès                   Kettle
 • Menorquin            Tetera
 • Castilliano             Tetera

RÈL

 • Anglès                   Rail
 • Menorquin            Barra horizontal
 • Castilliano             Barandilla

RÈNX

 • Anglès                   Wrench
 • Menorquin             Instrument de ferro que subjecta els mascles de fer vies als perns
 • Castilliano             Una llave inglesa

RÒFILS

 • Anglès                   Ruffles, (on shirts around cuffs or collar)
 • Menorquin            Xorrera de camisa, guarnició de randa a la partcalta de la pitera d’una camisa
 • Castilliano             Erizar en la parte alta de una camisa.

RUL

 • Anglès                   Straightedge or ruler
 • Menorquin            Regle, una mida de fuster
 • Castilliano             Regla

RUM

 • Anglès                   Rum, the alcoholic spirit.
 • Menorquin            Ron, beguda de alcohol
 • Castilliano             Ron, bebida alcholica

SAIDBORD

 • Anglès                   Side-board, dining room furniture
 • Menorquin            Aparador (moble d’el comedor)
 • Castilliano             Aparador (mueble d’el comedor)

SEDON

 • Anglès                   Sit down
 • Menorquin             Fer sedon és posarse un ca amb el cos alçat descansant damunt les cames de darrere.
 • Castilliano             Sentarse

SETÈMER

 • Anglès                   To set and hammer
 • Menorquin            Martell de lluir el ferro
 • Castilliano             Formar algo a martillo

SUTIMBOR

 • Anglès                   Setting board, (used in carpentry to set out and fix pieces of   timber)
 • Menorquin            Objecte per a fixar taules, eina de fuster.
 • Castilliano             Una tablera de Madera sobre que arregalr y fijar trozos de Madera

TÈPEL

 • Anglès                  Taper, (to light something)
 • Menorquin            Fus cilindric, objecte afusat
 • Castilliano             Cerilla

TIBORD

 • Anglès                   Tea board, tea tray
 • Menorquin            Safata per a tè
 • Castilliano             Bandeja del té

TIQUITIL

 • Anglès                   Tea kettle, tea pot
 • Menorquin            Tetera
 • Castilliano             Tetera
TORNESCRÚS
 • Anglès                   Screwdriver
 • Menorquin            Tornavis, eina de fuster
 • Castilliano             Destornillador

TRINC/TRINQUI

 • Anglès                   To drink
 • Menorquin            Beure. Fer un trinqui
 • Castilliano             A beber

TRÍQUET

 • Anglès                   Trinket
 • Menorquin            Joia, quincalla, bijuteria
 • Castilliano             Chucheria, baratija

UEIT

 • Anglès                   White
 • Menorquin            Blanc
 • Castilliano             Blanco

VERIGUT

 • Anglès                   Very good
 • Menorquin            Molt bo, o molt bé
 • Castilliano             Muy bueno/a

XAQUÈNS

 • Anglès                   Shake hands
 • Menorquin            Donar-se la mà com a salutació
 • Castilliano             Estrechar la mano (a uno)

XÈL

 • Anglès                   Shell (as in sea-shell)
 • Menorquin            Closca de marisc
 • Castilliano             Concha

XÈNC

 • Anglès                   Shank
 • Menorquin            Part de la cama davant d'un animal
 • Castilliano             Tibia, de un animal

XÈRI

 • Anglès                   Sherry
 • Menorquin            Vi de Xerès
 • Castilliano             Vino de Jerez

XOC

 • Anglès                   Chalk (as used on a blackboard)
 • Menorquin            Guix per a dibiuxar o escriure
 • Castilliano             Creta

Xumeca

 • Anglès                   Shoe-maker
 • Menorquin            Sabater
 • Castilliano             Zabátero

 

Compiled with help from many menorquins over the years by bryce lyons
For els anglicismes d’el sigle xviii en sa llengua menorqui de avui
Las palabras ingles d’el siglo xviii en la idioma menorquin de hoy
English words of the xviii century in the menorquin language of today

Es Castell Deciembre 2006